RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Słonecznej 60    w Katowicach, 40-136 Katowice.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach: 40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. (32) 60-61-323,      e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
  3. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą: Urząd Miasta Katowice, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwo Edukacji Narodowej, CUW w Katowicach.
  5. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (rodzica/opiekuna prawnego), a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.
  6. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
  7. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego               w przypadku wizerunku dziecka.