Koncepcja Pracy i Rozwoju

Miejskie Przedszkole nr 47

z Oddziałami Integracyjnymi

Ul. Słoneczna 60

Katowice

 

Koncepcja pracy i rozwoju

Miejskiego Przedszkola nr 47

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

na lata 2020 – 2025

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 1. Podstawa prawna

 2. Charakterystyka przedszkola

 3. Wizja przedszkola

 4. Misja przedszkola

 5. Model absolwenta

 6. Organizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 7. Cele strategiczne pracy przedszkola

 8. Kryteria sukcesu

 9. Mocne i słabe strony przedszkola

 10. Zasady pracy, metody i formy stosowane w przedszkolu

 11. Normy zachowania

 12. Rozwój kadry pedagogicznej

 13. Model nauczyciela

 14. Organizacja zajęć dodatkowych

 15. Zasady współpracy z rodzicami

 16. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 17. Promocja przedszkola

 18. Uwagi o realizacji planu rozwoju przedszkola

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )

 •  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)

 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 

 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole nr 47 w Katowicach jest placówką z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkola uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwsza grupa integracyjna została utworzona w 1992r., a program autorski i statut przedszkola został zatwierdzony w 1994r. Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 07.09.1991r. o Systemie Oświaty, aktu założycielskiego, oraz na podstawie Statutu opracowanego w oparciu o ustawę z dnia 7.09.1991r., Ustawę z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2019r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy integracyjne oraz dwie grupy specjalne. Do grup integracyjnych uczęszcza piętnaścioro dzieci zdrowych oraz do pięciu z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W każdej z grup specjalnych może przebywać do czterech dzieci z zaburzeniami zachowania, ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w wieku 3 – 9lat.

Przedszkole pracuje wg koncepcji organizacyjnej tzw. grup rodzinkowych. Zgodnie z jej założeniami, w każdej grupie przebywają dzieci zróżnicowane wiekowo. W trzech grupach integracyjnych najczęściej są dzieci z różnego przedziału wiekowego, to jest: trzy, cztero, pięcio oraz sześciolatki. W jednej z grup integracyjnych znajdują się dzieci najmłodsze, tj. od 2,5 do 4lat. Praca wychowawcza opiera się na podobnych zasadach jak dzieje się to w rodzinie, gdzie młodsze i mniej zaradne dzieci mogą znaleźć wsparcie i przykład do naśladowania w osobie starszego kolegi lub koleżanki. Praca dydaktyczna w grupach mieszanych wiekowo odbywa się równocześnie na różnych poziomach wymagań tak, aby rozwijać i dawać szansę poczucia sukcesu wszystkim dzieciom.

Przedszkole zatrudnia nauczycieli, pedagogów wspierających w grupach integracyjnych, pedagogów specjalnych, specjalistów: logopedę, psychologa, nauczyciela zajęć ruchowych, a także nauczyciela religii, muzykoterapeutę oraz nauczyciela języka angielskiego.

 

 1. WIZJA PRZEDSZKOLA

Wizja to pewien obraz, pozytywne wyobrażenie przyszłości na podstawie uznawanych wartość i idei, na podstawie których kształtują się cele i plany działania.

Ideą przedszkola jest wychowanie w akceptacji dla odmienności, szczęśliwe dzieciństwo.

W naszym przedszkolu ważne jest każde dziecko, dlatego chcemy aby było bezpieczne, aktywne, odważne i szczere.

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 • Zapewniamy opiekę specjalistów (psychologa, logopedy, nauczyciela zajęć ruchowych, terapeuty SI, terapeuty dzieci autystycznych).

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, zainteresowania i wszechstronny rozwój.

 • Przedszkola stwarza swoim wychowankom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego i twórczego myślenia, działania i przeżywania oraz poznawania otaczającej rzeczywistości zachowując wartości moralne, takie jak: dobro, prawda, piękno.

 • Przedszkole stwarza warunki, które sprzyjają indywidualnemu rozwojowi każdego dziecka i są dostosowane do jego potrzeb i możliwości.

 • Przedszkole kształtuje fundamentalne wartości: życzliwości, wrażliwości i tolerancji poprzez kontakty dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Przedszkole współpracuje z poradniami specjalistycznymi, organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci.

 

 1. MISJA PRZEDSZKOLA

 

 • Kształtowanie akceptacji dla odmienności.

 • Wychowanie w uczciwości i patriotyzmie.

 • Wspomaganie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka, wyrównywanie szans.

 • Wspomaganie rodziców w rozwoju i wychowaniu od urodzenia dziecka oraz włączanie ich w działalność przedszkola.

 • Wychowanie do wolności.

 

Nasze przedszkole:

 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę, a także zapewnia warunki do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspokojenia ich potrzeb.

 • Każde dziecko traktowane jest podmiotowo i indywidualnie, co sprawia, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

 • Kształtuje u dzieci poczucie wiary we własne możliwości i poczucie własnej wartości.

 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

 • Wspomaga rozwój dzieci uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości.

 • Stwarza warunki odpowiednie do zdobywania przez dzieci wiadomości i umiejętności potrzebnych w szkole.

 • Zapewnia odpowiednie warunki do zaspokojenia potrzeb psychicznych i fizycznych dziecka.

 • Wspiera działania wychowawcze rodziców, którzy są naszymi sojusznikami w organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dobro i wszechstronny rozwój.

 

 1. MODEL ABSOLWENTA

 

 • Akceptujący odmienność innych osób.

 • Zainteresowany światem.

 • Gotowy do nauki w szkole.

 • Potrafiący zadbać o siebie adekwatnie do swojego wieku.

 • Współpracujący z innymi dziećmi.

 • Gotowy do pomocy potrzebującym.

 • Potrafiący samodzielnie zorganizować sobie czas wolny.

 • Znający normy moralne.

 • Dobry w stosunku do innych ludzi.

 • Samodzielny na miarę swoich możliwości.

 • Radosny i otwarty.

 

 1. ORGANIZACJA PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy rozumieć zarówno dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale i te, które mają trudności w realizacji wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego oraz ograniczeń środowiskowych. Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci.” /Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. MEN 2010./

Nasza placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty,

a także w przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedszkole:

 • Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

 • Udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • Realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte są dzieci na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Ponadto nauczyciele z grup integracyjnych i specjaliści prowadzą obserwację każdego dziecka celem podjęcia działań wyrównawczych w przypadku dzieci przejawiających trudności edukacyjne. W oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonych badań nauczyciel opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem. Najważniejszym celem tych oddziaływań jest zlikwidowanie lub skorygowanie nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Także dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się Indywidualny program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniając dostosowanie realizacji programów wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci. W przedszkolu powoływany jest zespół dla każdego dziecka posiadającego opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W skład zespołu wchodzą nauczyciele danej grupy oraz specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.

 

 1. CELE STRATEGICZNE PRACY PRZEDSZKOLA

 • Wspieranie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych.

 • Szerzenie idei integracji w środowisku.

 

 1. KRYTERIA SUKCESU

 • W przedszkolu dokonuje się diagnozy funkcjonalnej.

 • Nauczyciele opracowują programy pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 • Nauczyciele dostosowują formy, metody do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

 • Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte są opieką specjalistyczną: psychologa, logopedy, nauczyciela zajęć ruchowych, terapeuty SI, terapeuty dzieci autystycznych.

 

 

 • Przedszkole wyposaża dzieci i dorosłych w wiedzę na temat bezpiecznego zachowania, zagrożeniach dla zdrowia, zapoznaje ze sposobami ochrony przed nimi.

 • W przedszkolu dokonuje się modernizacji pomieszczeń i wyposaża dostosowując do potrzeb i możliwości dzieci i nauczycieli. Dba się o estetykę pomieszczeń.

 • Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany, zgodnie z potrzebami dzieci i wymaganiami bezpieczeństwa.

 

 

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 • Nauczyciele i dzieci biorą aktywny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, konkursach, olimpiadach.

 • W przedszkolu organizowane są Dni Otwarte.

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

 • Przedszkole włącza się w ogólnoświatową akcję „Światowy Dzień Autyzmu”.

 • Prezentowane są właściwe postawy społeczne.

 • Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w Integracyjnej Spartakiadzie Przedszkolnej.

 

 

 1. MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

Mocne strony

Słabe strony

 • Wszechstronne wykształcenie nauczycieli;

 • Specjaliści dostępni w pełnym wymiarze godzin;

 • Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju;

 • Realizacja PP, AAC, metod korekcyjnych i aktywizujących;

 • Rodzinkowe grupy integracyjne;

 • Zajęcia dodatkowe;

 • Grupa wsparcia dla rodziców;

 • Programy autorskie i innowacje pedagogiczne;

 • Pomoce z UE;

 • Duże sale;

 • Nowy ogród;

 • Wolontariackie zajęcia;

 • Rada Przedszkola;

 • Strona Internetowa;

 • Dni Otwarte;

 • Popularność placówki w środowisku.

 • Mały ogród przedszkolny.

 

10. ZASADY PRACY, METODY I FORMY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Przedszkole pracuje w oparciu o zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego, jak również na podstawie programów autorskich i innowacji pedagogicznych. W grupach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli, którzy dzielą się zadaniami: jeden jako pedagog prowadzący, a drugi jako wspierający. Praca odbywa się na różnych poziomach uwzględniając dzieci zróżnicowane wiekowo. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą dodatkowo w zajęciach indywidualnych ze specjalistami.

Programy pracy w grupach specjalnych:

 • Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”.

 • Poranny Krąg. Stymulacja Polisensoryczna wg pór roku Hedwig Abel /z autorskimi rozwiązaniami D.Krala i E.Kadela/.

 • Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się.

Programy w grupach integracyjnych:

 • Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”

 • Program autorski „Czytanie może być zabawą” R. Świerczewska na podstawie programu I. Majchrzak „Odimienna metoda nauki czytania”

 • Innowacja pedagogiczna „Czytanie może być zabawą – nauka czytania bez stresowania” R. Świerczewska. B. Piasecka.

 • Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska.

Pracujemy wg zasad:

 • Zasada poglądowości – bezpośrednie poznanie rzeczy /zabawy manipulacyjne, zabawy dotykowe, zabawy polisensoryczne, eksperymentowanie, doświadczenia/.

 • Zasada przystępności – stopniowanie trudności oraz dostosowanie do specyfiki pracy grupy rodzinkowej.

 • Zasada systematyczności – systematyczne utrwalanie wcześniej zdobytych wiadomości oraz nabytych umiejętności.

 • Zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa – indywidualne podejście do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb.

 • Zasada łączenia teorii z praktyką – tworzenie warunków do łączenia wiedzy naukowej z umiejętnościami potrzebnymi w życiu codziennym.

Metody pracy w grupach integracyjnych:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Pedagogika Zabawy Klanzy

 • Muzyka relaksacyjna.

 • Muzykoterapia

 • Malowanie 10 palcami

 • Metoda M.Ch. Knillów

 • Opowieść ruchowa

 • Masażyki

 • Zabawy paluszkowe

 • Metoda słowna /objaśnienia, pokaz/, czynna

Metody pracy w grupach specjalnych:

 • Metoda Ośrodków Pracy

 • Program TEACCH /ćwiczenia z programem/

 • Komunikacja wspomagana i alternatywna

 • Metoda I. Michalak – Widery

 • Stymulacje monozmysłowe

 • Praca w ciemni

 • Metoda A. Affolter

 • Metoda aktywności M.Ch. Knillów

 • Metoda O.I. Lovaasa /elementy/

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Terapia manualna

 • Pedagogika Zabawy

 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss

 • Terapia zabawą

 • Muzykoterapia /z elementami relaksacji/

 • Elementy metody Treningu Zdolności Intelektualnych B. Markowskiej /pycholog/

 • Elementy Metody Behawioralnej

 • Elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej

 • Elementy Metody Modyfikacji Zachowania

Formy pracy:

 • Praca indywidualna

 • Praca z całą grupą

 • Praca w diadzie /dziecko – osoba dorosła/

 • Praca w triadzie /dziecko – dziecko – osoba dorosła/

 

11. NORMY ZACHOWANIA

Na początku roku szkolnego każda grupa opracowuje swój Kodeks Zachowań, którego zadaniem jest wspieranie i motywowanie dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad zachowania, ale także egzekwowania konsekwencji.

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

 • Pochwała indywidualna,

 • Pochwała przed całą grupą,

 • Pochwała przed rodzicami,

 • Nagrody rzeczowe w postaci naklejek, czegoś słodkiego.

Stosowane konsekwencje:

 • Brak nagrody,

 • Upomnienie słowne,

 • Rozmowa – przedstawienie następstw zachowania /skłonienie dziecka do autorefleksji/,

 • Wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu złego zachowania dziecka,

 • Odsunięcie na krótki czas od zabawy.

Dzieci z grup specjalnych nagradzane są za każde wykonane zadanie, bez względu na efekt jego pracy. Na początku ważny jest sam udział dziecka w ćwiczeniu. Jeżeli chcemy wycofać zachowanie niepożądane proponujemy dziecku inny rodzaj aktywności, gdy tylko widzimy, że choćby na moment się udało, nagradzamy je /nagradzanie w formie pochwały/. Opracowanie systemu nagród dla każdego dziecka po dokonaniu indywidualnej oceny hierarchii wzmocnień. Przestrzeganie zasady nagradzania bezpośrednio po pożądanym zachowaniu dziecka.

 

12. ROZWÓJ KADRY PEDAGOGICZNEJ

Nauczyciele dbają o swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia /warsztaty, szkolenia, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe/ oraz w wewnętrznych /szkoleniowe rady pedagogiczne/. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje i umiejętności poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Dzielą się swoimi doświadczeniami, materiałami zdobytymi na kursach, warsztatach, szkoleniach w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.

 

13. MODEL NAUCZYCIELA

 • Bez uprzedzeń;

 • Z otwartym umysłem;

 • Stale doskonalący wiedzę;

 • Wspomagający rodziców w realizacji funkcji wychowawczej;

 • Przekazujący w rzetelny i przystępny sposób wiedzę o dziecku;

 • Z poczuciem misji;

 • Z wiedzą nt. głównych kierunków rozwoju nauk pedagogicznych;

 • Zorientowany na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

 • Podejmujący wyzwania pedagogiczne;

 • Wypracowujący dobre relacje;

 • Twórczy i współdziałający;

 • Zainteresowany dobrem wspólnym przedszkola;

 • Posiadający wiedzę nt. kolejnych etapów edukacji wychowanków;

 • Dobrze orientujący się w systemie pomocy społecznej;

 • Posiadający wiedzę o środowisku lokalnym;

 • Konsekwentny, ale także wyrozumiały, kulturalny, serdeczny i cierpliwy.

 

14. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola w ramach podstawy programowej:

 • Religia dla dzieci 3-6 letnich;

 • Muzykoterapia realizowana z całą grupą w przypadku grup integracyjnych oraz indywidualnie w przypadku grup specjalnych;

 • Język angielski realizowany w grupach integracyjnych.

Organizowane są również zajęcia poza realizacją podstawy programowej:

 • Kółko plastyczne;

 • Kółko kulinarne;

 • Kółko podróżnicze.

 • Kółko teatralne;

 • Kółko muzyczne dla dzieci najmłodszych.

 

15. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Bardzo ważnym elementem pracy przedszkola są działania wspierające rodziców/opiekunów. Obejmują one wspólne rozpoznawanie specjalnych potrzeb dziecka, dostarczanie im wiedzy pedagogicznej, uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka, informowanie o jego postępach lub trudnościach wychowawczych i dydaktycznych, informowanie o uprawnieniach dziecka zgodnie z prawem oświatowym, włączanie ich w życie przedszkola.

Ponadto proponujemy rodzicom:

 • Konsultacje indywidualne;

 • Zajęcia otwarte;

 • Spotkania przedświąteczne; spotkania integracyjne, podczas których rodzice oraz nauczyciele mają okazję lepiej się poznać, nawiązać kontakt między sobą.

Nauczyciele organizują spotkania indywidualne wynikające z bieżących potrzeb, co miesięczne konsultacje z rodzicami i przekazują informacje na temat funkcjonowania dziecka w grupie, zapoznają rodziców z wynikami badania gotowości szkolnej.

Podczas zajęć otwartych rodzice mogą dostrzec mocne i słabe strony dziecka, obserwować je na tle grupy rówieśniczej. Jedną ze sprawdzonych form współpracy z rodzicami jest Święto Rodziny. Rodzice włączani są w przygotowania tej uroczystości poprzez pieczenie różnego rodzaju ciast, przygotowania strojów do występów artystycznych. Nauczyciele wspólnie z rodzicami pomagają sobie w organizowaniu wycieczek, różnego rodzaju imprez, a także w urządzaniu sal i kącików tematycznych. Rodzice chętnie włączają się do czytania utworów literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”. Nauczyciele prezentują systematycznie prace plastyczne i inne wytwory twórczości dzieci. Informują rodziców o ważnych i wartościowych dla rozwoju dziecka rzeczach drogą mailową.

W naszym przedszkolu funkcjonuje Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy pragną podzielić się swoimi troskami i radościami oraz porozmawiać z innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Grupę wsparcia prowadzi psycholog.

Każda grupa w przedszkolu oraz specjaliści posiadają szczegółowy plan współpracy z rodzicami.

16. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Podejmuje również szereg inicjatyw na rzecz tego środowiska, z których mogą korzystać osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Są to zarówno imprezy odbywające się na terenie przedszkola, skierowane do dzieci i rodziców /warsztaty, spotkania z psychologiem, logopedą, nauczycielem zajęć ruchowych, konkursy plastyczne, występy dzieci, akcje charytatywne/, jak i działania skierowane do społeczności lokalnej /festyny rodzinne, Dni Otwarte/.

 

17. PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole prowadzi działania zmierzające do promocji w środowisku. Dużym zainteresowaniem cieszą się Dni Otwarte organizowane co roku. Dzięki nim rodzice wraz ze swoimi dziećmi mają okazję poznać placówkę, nauczycieli, dzieci w grupach, a także mają możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

Nauczyciele wspólnie z dziećmi organizują Światowy Dzień Autyzmu obchodzony corocznie 2 kwietnia. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa „ Na niebiesko dla autyzmu”. Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej na temat autyzmu.

Nauczyciele organizują pikniki /spotkania integracyjne, Święto Rodziny / oraz wyjazdy poza teren przedszkola. Promocja placówki odbywa się także poprzez uczestnictwo w różnych konkursach miejskich lub wojewódzkich. Przez cały rok nasze przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami, takimi jak: Szkoła, Poradnia Psychologiczmo – Pedagogiczna, Biblioteka, NOSPR, Muzeum Śląskie, Miejski Dom Kultury. EMPiK itd.

Dodatkową promocją przedszkola jest Strona Internetowa, która zawiera ważne informacje dla rodziców, wydarzenia z życia przedszkola, galerię prac oraz zdjęć dzieci.

 

18. UWAGI O REALIZACJI PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 • Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

 • Plan zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Przedszkola.

 • Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 • Wnioski wynikające z realizacji Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej po każdym półroczu.