Zajęcia kulinarne: „Akademia Małego Kucharza”

Założeniem programu jest podejmowanie działań kształtujących prawidłowe przyzwyczajenia oraz rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków. Program ma na celu propagowanie aktywnych metod nauczania i wychowania. „Akademia Małego Kucharza” to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, których efektem będzie poprawny stosunek do zdrowego żywienia oraz nabywanie samodzielności. Przyrządzanie potraw sprawia wiele przyjemności i może być wspaniałą zabawą.

Dla dzieci jest to pełna niespodzianek podróż kulinarna po Polsce i świecie, podczas której poznają rodzime oraz egzotyczne smakołyki i potrawy. Każde dziecko ma okazję własnoręcznie przyrządzać potrawy, a następnie je degustować. Dzieci poznają tajniki kuchni oraz zasady dobrych obyczajów przy stole. W planie zajęć uwzględnione zostały również zagadnienia z zakresu higieny , organizacji pracy w kuchni , zdrowego odżywiania

i odpowiedniej diety. Program wychodzi naprzeciw zainteresowaniom dzieci. Ma na celu rozwijanie postawy twórczej, przyczyniającej się do pełniejszego kształtowania osobowości dziecka.

 

CELE ZAJĘĆ:

 

 • Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.

 • Doskonalenie samodzielności i umiejętności samoobsługowych.

 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych.

 • Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłów.

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

 • Zapoznanie z różnymi sprzętami, naczyniami, przyborami kuchennymi.

 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w kuchni i podczas korzystania ze sprzętów gospodarstwa domowego.

 • Poszerzanie słownika o nazwy produktów spożywczych, nazwy czynności wykonywanych w kuchni, nazwy jednostek wagi i objętości.

Zajęcia umuzykalniające "MUZYCZNA KARUZELA"

Zajęcia te mają na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w zajęciach z wykorzystaniem muzyki.

Na zajęciach umuzykalniających „Muzyczna Karuzela” wykorzystywane są elementy metody Klanza „Pedagogika Zabawy” oraz elementy metody C. Orffa polegające na wykorzystaniu i przetworzeniu na język muzyczny tego, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. Pracuję również elementami metody R. Labana zwaną również metodą improwizacji (ekspresji) ruchowej gdzie ważną rolę odgrywa inwencja twórcza dziecka, jego pomysłowość, fantazja.

Na zajęciach nie brakuje również innych form przejawiających aktywność dziecka, do których należą:

 1. Słuchanie i śpiewanie piosenek.
 2. Zajęcia ruchowo- muzyczne.
 3. Gra na instrumentach perkusyjnych.
 4. Ćwiczenia słuchowe i słuchanie muzyki.
 5. Taniec

Ze względu na elastyczność prowadzenia zajęć każde spotkanie pozwala stworzyć atmosferę radości z muzykowania uwzględniając indywidualne możliwości dziecka.
ZAJĘCIA KÓŁKA PLASTYCZNEGO „TAŃCZĄCE PĘDZELKI”

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (środa), trwają godzinę.

Każde spotkanie rozpoczyna się rytualnym powitaniem i dzieli na trzy części:

 1. Zabawy ruchowo – muzyczne wprowadzające w tematykę zajęć
 2. Prezentacja metody i sposób wykonania pracy
 3. Część główna – działalność plastyczna dzieci

Tematykę zajęć wybierana jest w kontekście zmieniających się pór roku.

Dzieci tworząc doznają różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Zajęcia plastyczne spełniają ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka – poprzez twórczość uzewnętrzniają się emocje, przeżycia, myśli, słowa, prośby, życzenia. Dzieci działając wyrażają siebie, a to wpływa na rozwój umysłowy, doskonali procesy poznawcze: pamięć, wyobraźnię, kształtuje spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji. Równocześnie dzięki tym zajęciom budzą się nowe zainteresowania, kształtuje się artystyczna wrażliwość i dbałość o estetykę i kulturę życia codziennego.

Cele zajęć:

 • Rozwianie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych ( malowanie, rysowanie, wyklejanie, zaprasowanka, płaskie orgiami, tworzenie kompozycji płaskich i pół-przestrzennych z różnorodnych materiałów)
 • Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych materiałów i narzędzi (pędzle, gąbki, wałeczki, balony, szczotki, korki)
 • Gromadzenie doświadczeń wielozmysłowych podczas zabaw dotykowych wprowadzających w tematykę zajęć
 • Branie udziału w zabawach i ćwiczeniach związanych z ruchem – tworzenie improwizacji ruchowych wprowadzających w tematykę zajęć
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody zmieniającej się każdej porze roku
„Mali odkrywcy” czyli polisensoryczne poznawanie świata

Program adresowany jest dla dzieci 5-6 letnich. Założeniem opracowanego programu jest rozwijanie zainteresowań otaczającym światem poprzez polisensoryczne (wielozmysłowe) poznawanie go.

Program realizowany będzie w ramach kółka badawczego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze od 30- 60 minut co dwa tygodnie. Czas zajęć różnicowany będzie w zależności od tematyki i rodzaju doświadczenia. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny- warunki rekrutacji dzieci określone zostały w odrębnym regulaminie. Wezmą w nich udział dzieci zdrowe jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grupa liczy 12 osób. Program będzie realizowany od października 2014r. do czerwca 2015r.

Zajęcia będą podzielone na V etapów:

 1. POLISENSORYCZNE POZNAWANIE ŚWIATA czyli wprowadzenie do doświadczenia. Dzieci w czasie zabaw sensorycznych będą wąchały, smakowały, dotykały produkty- substancje, które później wykorzystają do przeprowadzenia doświadczenia.
 2. ZADANIE PYTANIA na które odpowiedzi dzieci będą szukały w czasie wykonywania doświadczenia.
 3. PREZENTACJA DOŚWIADCZENA czyli przedstawienie dzieciom kolejnych czynności, które należy wykonać w czasie doświadczenia.
 4. DOŚWIADCZANIE czyli samodzielne wykonanie doświadczenia i możliwość podejmowania kilku prób.
 5. WYCIĄGNIĘCIE WNIOSKÓW z podejmowanego działania, próby odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie.

Nauczycielki kierują aktywnością dziecięcą, tworzą sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej zabawy oraz warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie dla wszystkich dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Kółko komputerowe

Celem ogólnym zajęć „Zabawy z komputerem” jest tworzenie pozytywnego stosunku do komputera jako źródła wiedzy oraz narzędzia do nauki i zabawy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uświadomienie dziecku zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z komputera. Zadaniem programu jest również wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez umożliwienie dostępu do technik multimedialnych dzieciom, które takiej możliwości nie mają w domu.

Cele szczegółowe programu dla każdego uczestnika zajęć będą dotyczyły następujących umiejętności:

 • Dziecko orientuje się w zasadach korzystania z urządzeń elektrycznych, w tym zasadach pracy przy komputerze,
 • Dziecko jest wrażliwe na zagrożenia zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera (zwrócenie uwagi na prawidłową postawę, odległość od monitora, bezpieczeństwo podczas włączania itp.),
 • Dziecko wymienia i wskazuje elementy składowe zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, głośnik, drukarka),
 • Dziecko uruchamia i zamyka system,
 • Dziecko wie się, do czego służy komputer,
 • Dziecko zapoznaje się z pojęciami: myszka, kursor,
 • Dziecko prawidłowo posługuje się myszką – trzymanie, przesuwanie, oznaczanie,
 • Dziecko zwraca uwagę na przełożenie ruchu myszki na ruch kursora na ekranie komputera,
 • Dziecko świadomie posługuje się programem Paint,
 • Dziecko uruchamia program; zna okno edytora; dostępne narzędzia i zasady ich stosowania;
 • Dziecko zna jeden ze sposobów ustalenia tła rysunku (narzędzie wypełnianie kolorem),
 • Dziecko wykonuje proste rysunki, posługując się ołówkiem i narzędziem do wypełniania kolorem,
 • Dziecko wykorzystuje narzędzia do wypełniania kolorem,
 • Dziecko używa funkcji wklejania rysunków do programu Paint za pomocą polecenia EDYCJA, WKLEJ Z…,
 • Dziecko koloruje gotowe rysunki,
 • Dziecko korzysta ze skrótu CTRL + W – cofanie wykonanego działania,
 • Dziecko zna funkcję kopiowania elementów w programie Paint – wykonanie rysunków,
 • Dziecko sprawnie korzysta z następujących komputerowych programów edukacyjnych: „Kształtowanie inteligencji”, „Rozwijanie wyobraźni i kreatywności”, „Zabawy matematyczne”, „Bolek i Lolek. Moje pierwsze literki”, „Wesołe przedszkole Bolka i Lolka”, „ABC z Reksiem”, „Liczę z Reksiem”, „Mapeciątka zdobywają wiedzę”,
 • Dziecko rozwija procesy intelektualne, utrwala wiedzę zdobytą podczas zajęć przedszkolnych, doskonali umiejętności z obszaru edukacji matematycznej, językowej, muzycznej, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową.