Data wpisu: 2015-03-25 06:26:13

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo!

 

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/16, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) oraz uchwały nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

 Przebieg procesu rekrutacji:

 1. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału „0" w szkole podstawowej mogą składać deklaracje dalszej realizacji wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko uczęszcza,

 2. jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej,

 3. rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w dniu 01.04.2015r. o godzinie 9:00 i potrwa do 15.04.2015r. do godziny 16:00, natomiast od dnia 25.03.2015 r. od godziny 14:00 będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych (z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownym dokumentami rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0" w szkołach podstawowych. Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie,

 4. za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej. Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji,

 5. w roku szkolny 2015/2016 kryteria lokalne zostały określone w uchwale nr VI/110/15 Rady Miasta Katowice, z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

 6. organ prowadzący w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapewnić miejsca dla dzieci 5-cio letnich zamieszkałych na terenie gminy, a następnie dla wszystkich chętnych dzieci 4 -letnich.

 7. Rodzic każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach przedszkolnych, w tym również dziecka 6 – letniego (2009 rocznik) ma prawo, jako strona, do złożenia deklaracji woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Wyżej wymieniona deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola. Z uwagi na fakt, że w przypadku dziecka

6-letniego do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…), wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej, jej brak spowoduje negatywne rozpatrzenie deklaracji kontynuacji. Rodzic dziecka 6-letniego, który nie dopełnił wszystkich formalności składając deklarację woli kontynuacji może przystąpić do rekrutacji elektronicznej, wówczas powinien zaznaczyć stosowne kryterium we wniosku i dołączyć do wniosku w wersji papierowej decyzję dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna i to ten organ wzywa ewentualnie do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli decyzja dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej została wydana po zakończeniu rekrutacji elektronicznej,

w wyniku której wszystkie miejsca w przedszkolu, do którego uczęszczało dziecko 6 -letnie, zostały zajęte, wówczas dyrektor przedszkola powinien zwrócić się pismem do Prezydenta Miasta Katowice o wskazanie dla odroczonego dziecka 6 – letniego miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.W związku z powyższym rodzice dzieci z roczników 2007, 2008 i 2009 będą mieli możliwość logowania się do systemu, a tym samym składania wniosków rekrutacyjnych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 1. ustawodawca w art. 20c ust. 2 pkt 1-7, przywołanej ustawy określił kryteria uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te mają jednakową wartość,

 2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria lokalne. Ich wartość punktowa jest różna,

 3. dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy oraz dzieci, które do dnia 01.09.2015 r. ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału „0" jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy i uzupełniający,

 4. wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",

 5. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola rodzic potwierdza w Przedszkolu, że dziecko będzie realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Następnie publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

 6. tryb odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 20zc ust. 6 – 9, przywołanej ustawy,

 7. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału „0" ogólnodostępnego, to uczestniczy w procedurze rekrutacji,

 8. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi składany jest w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku,

 9. harmonogram przedmiotowego naboru będzie dostępny dla Państwa na podanej wyżej stronie rekrutacyjnej, a także w przedszkolach, do których będzie się odbywał nabór.

 

 

Słowniczek:

 

Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

Samotne wychowanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 

Miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako  miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu

(art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.