Data wpisu: 2020-03-15 21:18:09

Informacja dla rodziców składających wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Uwaga Rodzice!!!

 

W związku z rozpoczynająca się rekrutacją do przedszkola w dniu 16 marca 2020r.

została udostępniona na stronie naborowej https://katowice.nabory.pl/ informacja,

iż ze względu na profilaktykę w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa

wnioski rodzice, opiekunowie prawni mogą dostarczyć podpisane wraz ze stosownymi załącznikami poprzez pocztę polską. 

Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola decyduje data stempla pocztowego.

Ponadto podpisany zeskanowany wniosek wraz z załącznikami można przesłać pocztą e-mail:  mp47katowice@wp.pl

 lub złożyć w przedszkolu w zaklejonej kopercie w godz.7:00-15:00.

Oryginały wniosków ( wysłanych mailowo) należy dostarczyć gdy placówka zostanie otwarta.