Data wpisu: 2017-05-22 18:05:42

Laurka dla mamy- konkurs plastyczny

 

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
ma zaszczyt zaprosić dzieci w wieku 3-7 lat
do udziału w konkursie plastycznym pt.

Laurka dla mamy”

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej;
- kształtowanie umiejętności wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych;
- nawiązanie do Dnia Mamy i różnych sposobów obdarowywania;

- integracja środowisk przedszkolnych.


Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-7 letnich.
2. Technika: kolaż
3. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 2 prace.

4. Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych materiałów plastycznych.
5. Każda praca powinna mieć na odwrocie metryczkę.
6. Prace należy składać do 02.06.2017r. w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi osobiście lub drogą pocztową na adres przedszkola - Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Słoneczna 60, 40-136 Katowice
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni 14.06.2016r. przez jury powołane przez organizatora – laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
8. Złożone prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu.

Organizatorki konkursu:
Agnieszka Ostatkiewicz

Barbara Moczek

Aleksandra Krupanek

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu plastycznego pt .„ Laurka dla mamy ” danych osobowych mojego dziecka ………………………….................................................................. 

………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 Imię i nazwisko....................................................................................................................................................

Wiek dziecka........................................................................................................................................................

Nazwa placówki..................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela...........................................................................................................................