Data wpisu: 2017-01-30 17:36:42

" Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach"

Miasto Katowice jest beneficjentem projektu pn. „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach” realizowanego w okresie od 01.10.2016 – 14.09.2017 przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach (dawniej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT

 

W projekcie bierze udział 7 przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice:

Miejskie Przedszkole nr 15 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,

Miejskie Przedszkole nr 47 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,

Miejskie Przedszkole nr 50 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,

Miejskie Przedszkole nr 67 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,

Miejskie Przedszkole nr 91 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,

Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach,

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

 

Projekt skierowany jest do 127 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 – 9 lat zamieszkałych na terenie Katowic, 102 rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz 92 nauczycieli pracujących w danym przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Projekt zakłada realizację zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii, hipoterapii, basenu, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęć z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne oraz utworzenie sieci współpracy dla nauczycieli, w ramach której wezmą oni udział w warsztatach oraz za pomocą której będą mogli wymieniać swoje doświadczenia wynikające ze bieżącej pracy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego